Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene verkoop-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van Roossien Hoogwerktechniek v.o.f., gevestigd te Bornholmstraat 40, 9723 AX Groningen. – versie 1 maart 2018.


   1. Definities
   “Roossien” – Roossien Hoogwerktechniek v.o.f., KvK nummer 01138262.
   “Wederpartij” – De rechtspersoon waaraan Roossien een aanbieding uitbrengt en/of een overeenkomst tot levering en/of uitvoering sluit. Voor consumenten hanteert Roossien
   separate voorwaarden.
   “Schriftelijk” – Geschreven communicatie, waaronder inbegrepen via de digitale weg.
   “Overeenkomst” – Iedere Schriftelijk door Roossien aanvaarde overeenkomst tot levering en/of uitvoering van een hiertoe verstrekte opdracht door Wederpartij.


   2. Algemeen
   Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere door Roossien uitgebrachte aanbieding, en iedere met Roossien gesloten Overeenkomst. Afwijkingen op deze algemene
   voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze door beide partijen Schriftelijk zijn vastgelegd én geaccepteerd, via een door Roossien uitgebrachte aanbieding en/of een door
   Roossien verstrekte orderbevestiging.


   3. Aanbiedingen
   Alle door Roossien uitgebrachte aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn wederzijds geheel vrijblijvend. In catalogi, afbeeldingen, verkooplijsten, tekeningen,
   normalisatiebladen en andere documentatie vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders
   aangegeven door Roossien.


   4. Prijs
   Prijzen zijn exclusief btw en vast voor de duur van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij door toedoen van Wederpartij de overeengekomen levertijd met meer dan drie
   kalendermaanden wordt overschreden. In dat geval is Roossien gerechtigd, een eventuele kostprijsverhoging evenredig door te berekenen aan Wederpartij.


   5. Overeenkomst
   Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Wederpartij Schriftelijk opdracht heeft verstrekt en Roossien Schriftelijk een orderbevestiging heeft verstrekt.


   6. Levertijd
   De door Roossien bevestigde levertijd geldt bij benadering, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Bij maatwerkopdrachten speelt ook Wederpartij, middels het accorderen
   van eventueel van toepassing zijnde vrijgavetekeningen, een rol in het realiseren van de opgegeven levertijd.


   7. Levering
   Leveringen geschieden vrachtvrij tot (eerste) vervoerder (FCA) conform de Incoterms geldend op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij één van de
   volgende situaties geldt:
   a. Overeenkomsten met een netto orderwaarde groter of gelijk aan € 1.000 ex. BTW worden in één zending geleverd ter bestemming (DAP) op één adres in
   Nederland.
   b. Overeenkomsten met een netto orderwaarde groter of gelijk aan € 1.500 ex. BTW worden in één zending geleverd ter bestemming (DAP) op één adres in België.
   c. Op de door Roossien uitgebrachte aanbieding welke ten grondslag ligt aan de Overeenkomst, een andere leveringsconditie is opgenomen.
   Behoudens Schriftelijk vooraf aangegeven instructies van Wederpartij, wordt doelmatige emballage c.q. verpakking door Roossien gekozen en wordt deze niet retour genomen.


   8. Risico
   Het risico op de goederen gaat over op Wederpartij op het moment van levering.


   9. Reclamaties
   Wederpartij is gehouden, bij levering deze terstond te controleren op overeenstemming met de bijbehorende pakbon, vrachtbrief, CMR of soortgelijk document, en manco’s
   en/of uitwendig waarneembare gebreken hierop aan te tekenen. Eventueel in een later stadium geconstateerde tekortkomingen, dienen Schriftelijk te worden gemeld aan
   Roossien, ten laatste binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de levering.


   10. Taal
   Indien van toepassing, wordt productdocumentatie in de Nederlandse taal geleverd.


   11. Werkzaamheden op locatie
   Indien de Overeenkomst werkzaamheden op locatie bevat, waaronder montage-, installatie-, reparatie-, garantie- of inspectiewerkzaamheden, dient Wederpartij te zorgen
   voor tijdige en juiste beschikbaarheid van alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden zoals aangegeven in de aanbieding en/of Overeenkomst. Wanneer de
   uitvoering van de werkzaamheden door Roossien vertraging oploopt vanwege het niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, komen de kosten hiervan voor rekening van
   Wederpartij. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vinden werkzaamheden plaats op reguliere werkdagen, (maandag t/m vrijdag, niet zijnde Nederlandse feestdagen in
   de zin van art. 3 lid 1 Atw) van 08:00 tot 17:00. Indien in de Overeenkomst door Roossien te leveren zaken zijn inbegrepen, Wederpartij na beschikbaar komen van de zaken
   Schriftelijk is geïnformeerd over de uitleverbaarheid hiervan, en de uitvoering van werkzaamheden op locatie door toedoen van Wederpartij meer dan twee kalendermaanden
   later plaats zal vinden, is Roossien gerechtigd de zaken reeds te leveren en in rekening te brengen.


   12. Kwaliteit, norm-, wet- en regelgeving
   Roossien voert de Overeenkomst uit volgens de hierin opgenomen technische details. Hierbij worden deugdelijke materialen ingezet naar de ten tijde van de overeenkomst
   geldende stand der techniek. Van toepassing zijnde Nederlandse (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO) normeringen worden aangegeven in de Overeenkomst en/of de
   daaraan ten grondslag liggende aanbieding. Roossien is bekend met en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving en met de Europese normen op haar vakgebied. 

   Onderzoek naar eventuele conflicterende lokale wet- of regelgeving, normen of bepalingen is, tenzij expliciet en Schriftelijk door Roossien aangeboden, niet inbegrepen in de
   aanbieding of Overeenkomst, en valt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij, ook wanneer Wederpartij heeft aangegeven dat de locatie van levering, uitvoering en/of
   eindbestemming buiten Nederland ligt.
   Bij het uitvoeren van de Overeenkomst verbinden Roossien en Wederpartij zich, om op alle gebieden (zoals, maar niet beperkt tot, arbeidsomstandigheden, milieu,
   geheimhouding, databescherming en privacyregels) waar de Overeenkomst daar niet expliciet van afwijkt, de geldende wet- en regelgeving te volgen.


   13. Uitlatingen
   Tenzij door Wederpartij Schriftelijk anders aangegeven, is Roossien gerechtigd de goederen en/of diensten zoals uitgevoerd onder de Overeenkomst, in (reclame)uitlatingen te
   gebruiken. Zulks met inachtname van privacyregels en zonder informatie of afbeeldingen te gebruiken die als vertrouwelijk zijn aangemerkt.


   14. Facturatie
   Roossien zal Wederpartij via de digitale weg een factuur doen toekomen die overeenstemt met de uitgevoerde Overeenkomst c.q. het uitgevoerde deel daarvan in het geval
   deelleveringen van toepassing zijn. Het geleverde/uitgevoerde blijkt uit de bijbehorende pakbon, vrachtbrief, CMR, werkbon of soortgelijk document. Indien termijnfacturatie is
   overeengekomen, is het termijnschema bepalend voor het moment van factuurverstrekking.


   15. Betaling
   Facturen dienen netto zonder aftrek te zijn voldaan binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Verrekening van
   vorderingen van Wederpartij op Roossien zijn uitsluitend mogelijk indien deze onbetwist en vooraf Schriftelijk gecommuniceerd zijn. Voor het sluiten van de overeenkomst
   voert Roossien een kredietbeoordeling op Wederpartij uit. Indien deze beoordeling, doorgaans via de kredietverzekeraar, negatief uitvalt, worden zekerheden in de vorm van
   vooruitbetaling of bankgarantie gevraagd aan Wederpartij. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij in gebreke. Roossien is gerechtigd,
   achterstallige vorderingen ter incasso over te dragen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Wederpartij en worden vastgesteld op basis van het
   geldende “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Tevens is Roossien gerechtigd, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en alle eventuele andere
   lopende overeenkomsten met Wederpartij, op te schorten tot het moment dat het achterstallig saldo en de daarbij behorende kosten in het geheel zijn voldaan.


   16. Garantie
   Roossien verleent een fabrieksgarantie voor de duur van twee kalenderjaren, gerekend vanaf de op- of afleverdatum van de Overeenkomst, welke wordt bepaald door de
   datum van aftekenen van de bijbehorende pakbon, montagebon of soortgelijk document. De fabrieksgarantie geldt voor materiaal-, productie-, of constructiefouten welke
   Roossien of haar toeleverancier(s) aanrekenbaar zijn. Normale slijtage en/of gebruiksschade, schade door oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze
   garantie. De garantie vervalt indien wijzigingen aan het product worden verricht zonder Schriftelijke toestemming van Roossien.


   17. Tekortkoming
   Indien Roossien of Wederpartij een verplichting voorvloeiend uit de Overeenkomst niet nakomt, behoudens tekortkomingen die te wijten zijn aan overmacht zoals gedefinieerd
   in art. 3:75 BW, is de andere partij gerechtigd haar verplichtingen, met behoud van rechten, op te schorten zolang de tekortkoming voortduurt. De niet-tekortkomende partij
   stelt de tekortkomende partij Schriftelijk in gebreke met de gelegenheid de tekortkoming op redelijke termijn weg te nemen. Tenzij Schriftelijk een “harde leverdatum” is
   overeengekomen, vormen levertijdoverschrijdingen van minder dan vier kalenderweken geen tekortkoming.


   18. Ontbinding
   Zowel Roossien als Wederpartij zijn gerechtigd, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement of in staat van
   liquidatie verkeert, dan wel wanneer surseance van betaling is uitgesproken. Indien na schriftelijke ingebrekestelling als omschreven in het artikel “Tekortkoming” en het
   verstrijken van de daarin genoemde redelijke termijn, de niet-tekortkomende partij de tekortkoming niet heeft weggenomen, is eveneens ontbinding zonder rechtelijke
   tussenkomst mogelijk. Ontbinding is in alle gevallen uitsluitend Schriftelijk mogelijk. Bij ontbinding van de Overeenkomst is Wederpartij gehouden, het uitgevoerde deel van de
   Overeenkomst, waaronder inbegrepen de onomkeerbaar aangegane verplichtingen van Roossien inzake het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst, te voldoen aan
   Roossien.


   19. Aansprakelijkheid
   Behoudens opzet en grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van Roossien beperkt tot directe, haar verwijtbare schade, met een maximum van driemaal de orderwaarde
   exclusief btw, of een bedrag van € 500.000 indien driemaal de orderwaarde exclusief btw dit bedrag overstijgt.
   Indirecte c.q. gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van bedrijfsonderbreking en/of winst- of inkomstenderving, is expliciet uitgesloten.


   20. Intellectueel eigendom, rechten
   Het intellectueel eigendom alsmede alle overige (auteurs)rechten op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, schema’s
   etc., berust bij Roossien. In het geval van maatwerkopdrachten welke speciaal voor Wederpartij worden vervaardigd, ontvangt Wederpartij hierop een eeuwigdurend,
   niet-exclusief gebruiksrecht.


   21. Niet van toepassing zijnde beperkingen, voorbehouden, e.d.
   Roossien doet geen beroep op eigendomsvoorbehoud als bedoeld in art. 3:92 BW. Wederpartij stelt geen
   cessie-, verpandings-, of overdrachtsverbod in als bedoeld in art. 3:83 BW. Boeteclausules, in welke vorm ook, zijn wederzijds uitgesloten.


   22. Toepasselijk recht, forumkeuze, geschillen
   Op iedere aanbieding en iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Geschillen waar
   Roossien en Wederpartij niet in onderling overleg een voor beide partijen acceptabele oplossing voor vinden, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het
   arrondissement van de gedaagde partij. Indien Wederpartij niet in Nederland is gevestigd, zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Indien (een deel
   van) enig artikel van deze voorwaarden en/of de overeenkomst door de bevoegde rechter wordt

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »